Voting

همکاریهای فرهنگی:

تفاهم نامه بین دو کشور در بخشهای فرهنگی ِ تعلیمی ِ ورزشی همچنین در سکتور انرژی و معدن و کشاورزی جهت توسعه و تقویت همکاری های مشترک بین دوکشور به امضاء رسیده است.